Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

A B:SM assumim la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i el compromís de tractar les dades personals de manera lleial i transparent.

RESPONSABLE: Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSMSA).

FINALITAT: Gestió i desenvolupament dels serveis contractats.

Així mateix, mitjançant consentiment:

• Enviament d'informació i comunicació de promocions comercials respecte dels serveis contractats i sol·licituds de participació en enquestes d’opinió i de satisfacció, per a la qual cosa podrem crear perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

• Tramesa d’informació, comunicacions i enquestes d’opinió en relació amb els serveis, les activitats i les promocions del Grup B:SM, per a la qual cosa podrem crear perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.


LEGITIMACIÓ: Contractual i, si escau, consentiment de l’interessat.

DESTINATARIS: Empreses del Grup B:SM, administracions públiques, jutjats i tribunals i proveïdors que presten serveis al Grup B:SM.

DRETS: Podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: protecciodades@bsmsa.cat

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable del tractament:

El responsable del tractament de les dades de l’interessat és Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSMSA), amb CIF número A08765919. Les dades de contacte de B:SM són les següents:

• Adreça postal: carrer de Calàbria, 66, 08015, Barcelona

• Telèfon: 93 887 50 34

• Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

 

També poden ser responsables del tractament de les dades de l’interessat les empreses del Grup B:SM:

Parc d’Atraccions Tibidabo, SAU (PATSA), amb CIF número A58819095. Les dades de contacte de PATSA són les següents:

• Adreça postal: plaça del Tibidabo, 3-4, 08035, Barcelona

• Telèfon: 93 211 79 42

• Correu electrònic: protecciodades_patsa@bsmsa.cat

 

Cementiris de Barcelona, SA – CBSA, amb CIF A64302367. Les dades de contacte de CBSA són les següents:

• Adreça postal: carrer de la Mare de Déu de Port, 56-58, 08038, Barcelona

• Telèfon: 93 484 19 11

• Correu electrònic: protecciodades_cbsa@bsmsa.cat

 

S’informa l’interessat que el Grup B:SM ha nomenat un delegat de protecció de dades (DPO) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el delegat de protecció de dades a través de les dades de contacte següents:

• Adreça postal: carrer de Calàbria, 66, 08015, Barcelona

• Telèfon: 93 887 50 34

• Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? 

Les dades personals de l’interessat es tracten amb la finalitat de gestionar i desenvolupar els serveis contractats.

Així mateix, les dades personals de l’interessat es podran tractar amb les finalitats addicionals següents, sempre que hagin estat consentides per l'interessat:

• Enviament d'informació i comunicació de promocions comercials respecte dels serveis contractats i sol·licitud de participació en enquestes d’opinió i de satisfacció, per a la qual cosa podrem crear perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

• Inclusió de les dades en una base de dades compartida per BSMSA, PATSA i CBSA.

• Tramesa d’informació, comunicacions i enquestes d’opinió en relació amb els serveis, les activitats i les promocions del Grup B:SM, per a la qual cosa podrem crear perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

Durant quant temps conservarem les vostres dades? 

Les dades personals proporcionades per l’interessat es conservaran mentre estigui vigent el contracte formalitzat entre l’interessat i el Grup B:SM i, quan finalitzi, es bloquejaran fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que s’hagi consentit que es tractin, conservarem les dades fins que l'interessat en sol·liciti la supressió, moment en què es bloquejaran fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Què ens legitima per tractar les vostres dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és l’execució del contracte. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades, no serà possible formalitzar el present contracte.

Respecte de la resta de tractaments, la base legal és el consentiment de l’interessat, previ i inequívoc.

A quins destinataris podem comunicar les vostres dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides als destinataris següents:

• Empreses del Grup B:SM.

• Administracions públiques, quan així ho estableixi una disposició legal aplicable, i jutjats i tribunals.

• Proveïdors que presten serveis al Grup B:SM relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

Quins són els vostres drets en relació amb les dades que ens faciliteu?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinats supòsits, l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, les entitats del Grup B:SM davant les quals s’exerceixi aquest dret deixaran de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, l’entitat del Grup B:SM corresponent comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’interessat, l’entitat del Grup B:SM en qüestió l’informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin que hagi facilitat a B:SM en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim pel Grup B:SM o un tercer, inclosa l’elaboració de perfils, a fi que B:SM o una altra entitat del Grup B:SM deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre B:SM o una altra entitat del Grup B:SM i aquest, estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’interessat.

Els drets esmentats d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, es podran exercir a través de l’adreça de correu electrònic següent: protecciodades@bsmsa.cat

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com obtenim les vostres dades?

Les dades personals que tractem a les diferents entitats del Grup B:SM procedeixen del mateix interessat i de l’Ajuntament de Barcelona.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

• Dades d'identificació

• Adreces postals o electròniques

• Dades econòmiques

• Informació comercial

Per a les finalitats descrites anteriorment B:SM no tracta amb dades especialment protegides.

© Barcelona de Serveis Municipals S.A.